chính sách phát triển nhà đất

Cần định hình lại chính sách phát triển nhà ở trong nước

Có chính sách rõ ràng, ổn định thì các doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư vào phát triển nhà ở thương mại giá rẻ,